O nás

Charakteristika školy

Mateřská škola Bezkov leží v blízkosti Národního parku Podyjí, obklopena krásnou přírodou. Od roku 1977 sídlí ve více než 100 let staré zděné budově (1898) bývalé základní školy. Dvoutřídní školu navštěvují především děti z Bezkova a okolních vesnic – Mašovic, Podmolí a Lukova. Ke škole patří prostorná zahrada se starými ovocnými stromy, které jsou postupně vyměňovány za okrasné listnaté i jehličnaté dřeviny.

Mateřská škola Bezkov je dvoutřídní, s kapacitou 30 dětí s celodenním provozem.

Provoz školy je denně od 6.45 do 16.15 hodin.

Dlouhodobě se nám daří spolupráce s rodiči, vyvíjíme aktivity a organizujeme činnosti vedoucí ke sblížení výchovného působení mateřské školy a rodiny. Kvalitní je dlouholetá spolupráce se Základní školou v Mašovicích.

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si a objevujeme svět“, který respektuje rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a stejně tak konkrétní možnosti naší mateřské školy. Umožňuje vnímat dětem svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Umožňuje všem dětem optimální rozvoj osobnosti a pomůže jim utvářet si pokud možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. V procesu poznávání přírodních jevů a zákonitostí jsou preferovány metody pozorování a praktické činnosti. Výchova a vzdělávání jsou uskutečňovány formou činností spontánních, řízených, relaxačních, společných akcí dětí, rodičů a zaměstnanců a dalších aktivit. Škola je zaměřena na osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření a prohlubování zásad zdravého životního stylu, ekologickou výchovu a na rozvoj řečových dovedností. (Kompletní ŠVP je k dispozici v šatně MŠ).

Uspořádání dne v mateřské škole

Pružný denní řád nám umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí:

USPOŘÁDÁNÍ  DNE  V MŠ
 6.45 – 9.30 hod. volné hry dětí, spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity
 od 8.30 hod. přesnídávka
 9.30 – 11.30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 – 12.00 hod. oběd a osobní hygiena dětí
12.00 – 14.00 hod. spánek a relaxace dětí s postupnou aktivizací dětí s nižší potřebou spánku (klidnější hry, odpolední zájmová činnost, individuální práce s dětmi)
14.10 hod. odpolední svačina
do 16.15 hod. odpolední aktivity (hry dle volby dětí, využití školní zahrady)